Ugovor o arbitraži

Kako sklopiti ugovor o arbitraži

Arbitražu treba promatrati kao bilo kakvu ustanovu ili branšu u poslu koja nudi usluge.U ovom slučaju radi se o uslugama razrješavanja sporova. Posve je prirodno da dva čovjeka koji se ne mogu dogovoriti oko nečega, pozovu trećeg kojem vjeruju, da posreduje između njih i pomogne im razriješiti njihov spor, te da se slože kako će poštivati njegovu odluku–kakva god ona bude.

U zakonskoj regulativi položaj sudova je bio monopoliziran sve do nedavno. Svoje sporove mogli ste rješavati samo na državnim sudovima makar se sporili sa državom, što naravno,nema nikakvog smisla. Prije 15-ak godina donesen je Zakon o arbitraži. Po tom zakonu je moguće dogovoriti sudište izvan državnih sudova. Čak je moguće odrediti vrstu pravnog procesa, i mjerodavno pravo. Ljepota i važnost ovog suda za živog čovjeka je u tome, što takav sud ne mora suditi prema zakonima ili ustavu, već po načelima istine, pravde, poštenja i morala što se definira pravilnikom suda, pa se stoga nijedna stranka u postupku ne može pozvati na ijedan državni zakon, ustav ili pravilo.Pred takvim sudom vrijede isključivo međusobni dogovori, ugovori i već spomenuti principi.

Da bi se pokrenuo proces na arbitražnom sudu najbitnije je da postoji čvrst ugovor ili dogovor između stranaka o nadležnosti spomenutog suda. Ugovorom se u pravno-trgovačkom prostoru smatra pismeni ugovor potpisan od obje stranke, usmeni dogovor, ponuda za arbitražu od jedne stranke na koju druga strana nije odgovorila u zadanom roku, ili adhezioni ugovor, javno objavljen ili istaknut na vidljivom mjestu koji se aktivira činjenjem. Izostanak odgovora smatra se pristankom na arbitražu.

  • Ugovor možete sklopiti pismeno na komadu papira sa dva potpisa i na tom papiru piše da se u vezi spora nadležnim smatra ASP.
  • Usmeni ugovor je onaj u kojem su se stranke usmeno dogovorile (ne bi bilo loše da postoji dokaz u obliku snimke, ili svjedoka).
  • Ugovor ignoriranjem je onaj u kojem nekome pošaljete ponudu za arbitražu pisanim putem a taj drugi ne odgovori ili ne opovrgne ponudu za arbitražom. (Obavezan je dokaz o uručenju takve pošiljke drugoj strani u obliku pečata pošte ili pisarnice.)
  • Adhezioni ugovor je kad npr. u nekom prostoru kojeg ste vi vlasnik javno okačite pravila ponašanja u istom i objavite da je u vezi spora nadležan ASP. Svatko tko uđe u vaš prostor smatra se da je obavješten o istima i da ih prihvaća inače ne bi ušao. (nužan je dokaz o postojanju takvih uvjeta i da su oni bili jasno vidljivi ili uručeni drugoj strani u ovom postupku.)
  • ASP će dokazom o postojanju ugovora o arbitraži smatrati i elektronske zapise poput e-maila, ako postoje dokazi da je druga strana vidjela taj mail i da se njime redovito služi u korespodenciji, pogotovo ako je mail poslovni.

Tako je moguće na ovaj sud dovesti bilo koga tko ne odgovara na ponude o arbitraži. Kako treba ta ponuda izgledati?

Predlažemo da arbitražna klauzula na vašoj ponudi ili ugovoru izgleda ovako:

„U vezi svih možebitnih sporova između nas sada ili bilo kada u budućnosti predlažem da nadležni sud bude Arbitražni Sud Pravde pri Udruzi Čovjek, Bernardinova 5, 21000 Split, koji arbitrira u skladu sa svojim pravilnikom o arbitraži.”