Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine“ broj 74/14.), Skupština  Udruge “Čovjek” na sjednici održanoj dana 07.11.2017. godine, donijela je

STATUT UDRUGE 

ČOVJEK, UDRUGA ZA PROMOVIRANJE  PRAVDE, ISTINE I STVARNOSTI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, izboru i opozivu likvidatora, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.
Naziv Udruge je: Čovjek, Udruga za promoviranje pravde, istine i stvarnosti.
Skraćeni naziv Udruge: Čovjek.
Sjedište Udruge je u Splitu.
Odluku o promjeni sjedišta donosi Predsjednik Udruge.

Članak 3.
Čovjek udruga je neprofitna pravna osoba, i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.
Udruga ima pečat kvadratnog oblika, 38×14 mm, sa nazivom Udruge – Čovjek, Udruga za promoviranje pravde, istine i stvarnosti

Članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik Udruge.
Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge, ukoliko za to postoji potreba.

Članak 6.
Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge može biti samo punoljetna poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
Osoba ovlaštena za zastupanje:
– odgovara za zakonitost rada udruge
– vodi poslove udruge sukladno odlukama Upravnog odbora i odluka ostalih tijela udruge koje odobrava Upravni odbor
– odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

ll. PODRUČJE DJELOVANJA

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području ljudskih prava.

Članak 8.
Ciljevi Udruge su promicanje, razvitak i unaprjeđivanje pravde, istine i stvarnosti, kao i ljudskih sloboda.

Članak 9.
Djelatnosti Udruge su:
-poticanje i promicanje zaštite ljudskih prava, pravde, te ljudskih sloboda
-razvoj civilnog društva
-informiranje javnosti o djelovanju udruge
-izdavanje knjiga i objavljivanje u medijima spoznaja i dostignuća, iz područja svoje djelatnosti
-jačanje suradnje sa drugim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
-pružanje pomoći i davanje savjeta članovima Udruge s obzirom na svoje ciljeve

Članak 10.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom i to:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima,na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
– putem sredstava javnog priopćavanja.

III. ČLANSTVO UDRUGE

Članak 11.
Svaka fizička i pravna osoba može zatražiti da postane članom Udruge. Potencijalni član Udruge dužan je pisanim putem podnijeti zahtjev za članstvo u Udruzi Upravnom odboru s kratkim obrazloženjem svojih motiva za pristupanje Udruzi. Zatjev odobrava ili odbija Upravni odbor, ili od podnositelja traži da dopuni zahtjev prije svoje konačne odluke. U slučaju da je zahtjev prihvaćen, Upravni odbor daje nalog tajniku Udruge da izvrši upis novog člana u Registar članova i o tome pismeno izvještava podnositelja zahtjeva. U slučaju odbijanja zahtjeva, Upravni odbor dužan je pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva o svojoj odluci.

Članak 12.
Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik.
Popis članova može se voditi elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja (osnivanja), datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 13.
Upravni odbor donosi odluku o postojanju i iznosu članarine.

Članak 14.
Prava i obveze članova su:
– plaćanje članarine ukoliko je određena,
– bavljenje osnovnom aktivnošću Udruge,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine,
– isključenjem.

Odluku o stegovnoj odgovornosti članova donosi Upravni odbor.
Upravni odbor odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog teških povreda i prava i obveza utvrđenih člankom 12. ovog Statuta kao i zbog nanošenja imovinske i neimovinske štete Udruzi.
Zbog povrede prava i obveza te nanošenja štete, članu Udruge Upravni odbor može izreći;
– opomenu
– isključenje iz članstva Udruge.

Protiv odluke Upravnog odbora član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti pisanim putem žalbu Predsjedniku Udruge koji je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe, uz pismeno obrazloženje svoje odluke koju dostavlja na čitanje Skupštini. Odluka Predsjednika donijeta povodom žalbe člana je konačna.

Članak 15.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Upravni odbor imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Suglasnost za članstvo u arbitražnom vijeću predloženi članovi Udruge moraju pismeno potvrditi. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća, ukoliko je to potrebno temeljem odluke arbitražnog vijeća.

Članak 16.
Udruga se može udružiti u savez ili zajednicu udruga.
Konačnu odluku o udruživanju donosi Upravni odbor, uz informiranje ili raspravu u Skupštini, a prijedlog o udruživanju mogu podnnijeti u pisanom obliku Upravnom odboru svi članovi Udruge i sva tijela Udruge.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 17.
Tijela udruge su:
– Skupština
– Upravni odbor
– Predsjednik
– Tajnik
– Likvidator

Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine
Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje jedna trećina članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 19.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.
U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, oni će imenovati osobu koja ih zamjenjuje, a u slučaju njihove  spriječenosti za takav izbor, sama Skupština imenuje trenutno presjedavajućeg.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu Udruge.

Članak 20.
Skupština odlučuje pravovaljano odluke koje su u njenoj nadležnosti, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke, prijedloge i izvješća donosi većinom glasova nazočnih članova, osim ako Statutom Udruge nije drugačije određeno.

Članak 21.
Skupština Udruge:

– predlaže o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
– utvrđuje politiku rada Udruge, uz druga tijela Udruge
– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
– bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora

– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje

– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– donosi odluku o statutnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)

– odlučuje prestanak rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Udruge

– predlaže i razmatra politiku razvitka Udruge,

– usvaja program rada,

– predlaže druge akte i odluke važne za rad Udruge,

– usvaja godišnje financijsko izvješće

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja

– osniva i imenuje dodatne odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke,

– obavlja i druge poslove određene od drugih tijela Udruge, u skladu sa ulogom koju ima u Udruzi, a koja je određena Statutom Udruge

Članak 22.
Upravni odbor čine tri člana, predsjednik, dopredsjednik i jedan član kojeg bira Skupština. Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Udruge.

Članak 23.
Upravni odbor:
– bira i imenuje tajnika Udruge,
– bira i imenuje blagajnika Udruge,
– imenuje i opoziva Likvidatora
– saziva Skupštinu Udruge,
– utvrđuje program djelatnosti i planova rada koji se podnosi skupštini na razmatranje
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provodi prihvaćene odluke,
– upravlja imovinom Udruge,
– prihvaća izvješća o radu Skupštine Udruge,
– predlaže Skupštini komisije i slična tijela prema potrebi i njihove zadatke,
– obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima.

Članak 24.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge i rukovodi njezinim radom.
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
Sjednica Upravnog odbora održava se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 25.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Predsjednik Udruge
Članak 26.
Predsjednik Udruge je i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine jednoglasnom odlukom na redovitoj ili izvanrednoj skupštini.

Članak 27.
Predsjednik:
-zastupa Udrugu
-pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora Udruge,
-brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela,
-rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 28.
Predsjednik Udruge podnosi izvješće o radu Udruge, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Udruge.
U slučaju nesuglasica oko pitanja statuta Udruge, predsjednik ima ovlaščenje tumačenja Statuta Udruge.

Potpredsjednik Udruge

Članak 29.
Potpredsjednik Udruge je i član Upravnog odbora.
Potpredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine jednoglasnom odlukom na redovitoj ili izvanrednoj skupštini.
Potpredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i ima u tom slučaju sve ovlasti kao i Predsjednik.

Tajnik Udruge

Članak 30.

Tajnika Udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.  Tajnik vodi registar članova Udruge.

Izbor i opoziv likvidatora

Članak 31.
Likvidatora bira i opoziva Upravni odbor.
Likvidator je ovlašten zastupati Udrugu tijekom likvidacijskog postupka.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje Udruge tijekom likvidacijskog postupka.

V. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem drugih djelatnosti Udruge, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 33.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Odgovornost za obveze

Članak 34.
Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Odgovornost za štetu
Članak 35.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 36.
Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
Odluka o prestanku postojanja, donosi se temeljem odluke Upravnog odbora.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Upravnog odbora
Udruga nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruga
Članak 37.
Sve međusobne sporove iz članstva u udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Statut Udruge donosi Upravni odbor većinom glasova.                                                                                        Statut Udruge je temeljni akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Prijedlog za izmjenu Statuta mogu dati članovi Upravnog odbora ili dvotrećinska većina redovitih članova Udruge, a prihvaćen je većinom glasova Skupštine od ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 39.
Tumačenje odredbe ovog Statuta daje predsjednik Udruge.
Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.
Ovaj Statut kao sve normativne akte Udruge potpisuje predsjednik Udruge.
U slučaju likvidacije Udruge, Upravni odbor ovlašćuje osobu za provedbu postupka likvidacije koja ne mora biti član Udruge.

Članak 40.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu, 18.07.2015. godine.

Predsjednik Udruge:
Vladimir Perić

____________________________

UDRUGA ZA PROMOVIRANJE PRAVDE, ISTINE I STVARNOSTI